Kaluđerac beaches (1)

Beach selection

Montenegro - Budva -  Kaluđerac - Beach Buljarica

Montenegro